de·sig·ner [diezajner] de; m,v -s

1 • vormgever, ontwerper

lab het; o -s (afk. van) laboratorium

1 • werkplaats
2 • gebouw of ruimte waar onderzoek gedaan wordt

Algemene voorwaarden

1.Aanbod – offerte - overeenkomst.

1.1.Onderhavige factuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkoops- en /of aannemingsovereenkomsten, mede abonnementen, waarbij designerLab goederen en/of diensten levert en verkoopt aan de klant.

1.2.De factuur is steeds de ematie van en vormt de juridische bevestiging van bovengenoemde verkoops- en/of aannemingsovereenkomst.

1.3.designerLab behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een aanvaarde offerte, of een tot stand gekomen overeenkomst, alsnog niet te honoreren, of bijgevolg de overeenkomst niet uit te voeren, indien zou blijken dat de klant niet solvabel of kredietwaardig is, of niet over de door designerLab vereiste technische knowhow, capaciteiten en/of voorzieningen beschikt.
In dergelijk geval zal de klant in geen enkel geval, en onder geen enkel beding enig recht op schadevergoeding kunnen laten gelden.

1.4.De klant verbindt er zich toe alle noodzakelijke gegevens voor de ontwikkeling van software en/of de aanmaak van een website uiterlijk binnen de vijftien dagen na afsluiting van de overeenkomst aan designerLab te bezorgen. Bij gebreke hieraan is designerLab niet gehouden aan de eventueel afgesproken leveringstermijnen. designerLab behoudt zich ook het recht voor, bij uitblijven van verdere informatie en/of instructies, de overeenkomst als beëindigd/verbroken te beschouwen, en de op dat ogenblik reeds geleverde prestaties te factureren.

2.Prijs – prijszetting – voorschot - betaling.

2.1.Alle prijzen zijn exclusief BTW, en alle andere mogelijke taksen en/of heffingen, verschuldigd hetzij op grond van bepalingen uitgevaardigd door de Belgische en/of een buitenlandse rechtsorde.

2.2.Na de ondertekening van de overeenkomst zal door designerLab een voorschot van 25% op de totale aannemingsprijs gefactureerd worden. Deze factuur is steeds contant betaalbaar.
designerLab zal haar werkzaamheden pas aanvatten na betaling van het gevraagde voorschot.

2.3.Alle facturen zijn contant betaalbaar, behalve wanneer op de factuur uitdrukkelijk een uiterste betalingstermijn of vervaldag wordt voorzien. In elk geval zijn de facturen betaalbaar binnen een periode van vijftien dagen na factuurdatum, en zijn er vanaf de zestiende dag, na de gebruikelijke ingebrekestelling te hebben uitgestuurd, verwijlinteresten verschuldigd. Deze betalingsverplichting, en de eraan verbonden gevolgen, gelden ook voor de klant – niet-handelaar of particulier zonder inschrijving in de KBO.

2.4.Wanneer de overeenkomst voorziet in periodieke prestaties, periodiek te factureren door designerLab, of in periodieke betalingen, dan is designerLab gerechtigd de oorspronkelijk afgesproken prijzen te herzien, mits de klant hiervan vooraf schriftelijk in kennis te stellen. In geval van melding van prijsaanpassing is de klant verplicht om binnen de zeven dagen zijn eventuele bezwaren te uiten. Indien deze bezwaren niet gegrond blijken te zijn, zal designerLab eenzijdig, en zonder hiertoe enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de lopende overeenkomst kunnen verbreken, mits een opzeggingstermijn te respecteren van dertig dagen, en op voorwaarde dat de reeds vervallen facturen betaald zijn. Indien dit niet het geval is, kan designerLab de overeenkomst ad nutum verbreken.

2.5.Wanneer, door welke omstandigheden ook doch buiten de wil van designerLab (overmacht, stoornis door derden), zij haar periodieke prestaties niet meer kan uitvoeren, kan de overeenkomst verbroken worden zowel door designerLab als door de klant. In dergelijk geval zal steeds een schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 60% van het bedrag van de in totaliteit nog te leveren en nog te factureren periodieke prestaties, conform de afgesloten overeenkomst.

2.6.Verwijlinteresten.
In geval de klant de verschuldigde factuurbedragen niet binnen de voorziene betalingstermijn en/of op de vervaldag heeft betaald, zal er door de klant een verwijlinterest van 1% per maand verschuldigd zijn, op het volledige factuurbedrag inclusief BTW en/of taksen, heffingen of andere toebehoren. designerLab houdt zich het recht voor de verschuldigde verwijlinteresten te herleiden conform de plaatselijke gewoonten van de territoriaal en materieel bevoegde Rechtbank.

2.7.Schadebeding.
Behoudens hoger genoemde verwijlinteresten zal de in gebreke blijvende klant eveneens een schadevergoeding van 10% verschuldigd zijn op het volledige factuurbedrag. Deze schadevoeding geldt onverminderd de toepassing van de wet van 21 april 2007 op de verhaalbaarheid van de kosten en erelonen van advocaten, uitgevoerd bij Koninklijk besluit van 26 oktober 2007, en onverminderd de door designerLab gemaakte en vooruit te betalen  gerechtskosten (kosten van dagvaarding, rolrechten, enz.).

2.8. Verbreking/beëindiging van de overeenkomst.
Bij niet-betaling van de reeds gefactureerde prestaties op vervaldag zal designerLab ook onmiddellijk, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, gerechtigd zijn om haar verplichtingen op te schorten, en de aangemaakte website offline te zetten. designerLab kan in dit geval geenszins gehouden zijn tot enige schadevergoeding.

2.9.Bij verbreking en bij ontbinding of beëindiging in der minne van de overeenkomst, vervalt in hoofde van de klant elk gerecht op gebruik van de geleverde software, website, alsmede het geleverde maatwerk en de door designerLab ontwikkelde toepassingen. De door designerLab ter beschikking gestelde materialen, meer alle exemplaren van de software/website, moeten in dergelijk geval onmiddellijk terug gegeven worden aan de enige rechthebbende, designerLab. De klant krijgt nooit de beschikking over de broncodes en/of ontwikkelde documentatie betreffende de software/website, behoudens wanneer schriftelijk anders is overeengekomen.
In dit laatste geval zal de klant eveneens tot onmiddellijke teruggave moeten overgaan.

3.Verplichtingen in hoofde van designerLab – Verwerkersovereenkomst

3.1.designerLab verbindt er zich toe om de website van de klant te huisvesten (hosting) op een door designerLab gehuurd serverplatform, dat beschikbaar is voor het grote publiek via het internet. Hiervoor wordt steeds gebruikt gemaakt van partners die voldoen aan de GDPR verplichtingen. designerLab is vrij de partner te kiezen maar zal de klanten wel informeren ingeval er wijzigingen gebeuren.

3.2.designerLab engageert zich om voldoende gegevenscapaciteit te huren, en levert tevens de veiligheidssystemen en de software voor het functioneren van de servers.

3.3.Gelet op de specifieke eigenschappen van het internet, kan designerLab geen enkele garantie bieden zowel wat betreft de toegang tot de website als wat de snelheid van de toegang betreft. Zoals reeds aangegeven is designerLab niet verantwoordelijk wanneer de toegang door overmacht of onvoorziene gebeurtenissen buiten haar wil verhinderd is.

3.4.Behoudens wanneer anders is overeengekomen, verbindt designerLab er zich toe om de vervaardiging van het maatwerk en de toepassingen in verschillende fasen, en steeds in samenspraak met de klant, te laten verlopen, en wel als volgt:

(a)schriftelijke inventarisatie van de te realiseren functionaliteiten en eigenschappen van de toepassingen of het maatwerk, en indien noodzakelijk, de vervaardiging van het functioneel ontwerp of uitwerking van de te realiseren functionaliteiten van het maatwerk en/of de toepassing,
(b)vervaardiging van de toepassingen/het maatwerk conform de schriftelijk vastgelegde specificaties of het functioneel ontwerp,
(c)bij ontwikkeling van software wordt een voorontwerp opgemaakt dat door de klant dient te worden goedgekeurd. De afgesproken leveringstermijn vangt pas aan bij de ontvangst van de goedkeuring van de klant,
(d)de installatie en de implementatie van het maatwerk en de toepassingen, voor zover dit door de klant werd gevraagd en werd overeengekomen.

Iedere fase wordt door de klant bevestigd door middel van een schriftelijk akkoord, dit binnen een vervaltermijn van zeven werkdagen. Het verstrijken van deze termijn impliceert het uitdrukkelijk akkoord van de klant met de reeds ontwikkelde fase, en geeft designerLab het recht haar werkzaamheden verder te zetten, en de volgende fase af te werken.

De inventarislijst en het functioneel voorontwerp/ontwerp of de uitwerking van de te realiseren functionaliteiten van toepassingen, maatwerk, software en/of website, maakt na uitdrukkelijk akkoord van de klant stilzwijgend deel uit van de oorspronkelijk afgesloten overeenkomst. Indien de klant een wijziging of een uitbreiding vraagt van de aldus beschreven functionaliteiten, dan impliceert dit voor designerLab een meerwerk, dat eveneens schriftelijk wordt vastgesteld, en bijgevolg ook aanleiding zal geven tot een supplementaire facturatie.

3.5.Wanneer de overeenkomst uitsluitend betrekking heeft op de ontwikkeling van een website, zal designerLab deze via e-mail doorsturen aan de klant, die verondersteld wordt deze onverwijld te controleren en na te kijken.

De verzending van betrokken e-mail wordt beschouwd als “goed voor publicatie”.
De klant dient in elk geval uiterlijk binnen de zeven werkdagen zijn mogelijke opmerkingen schriftelijk te formuleren. Na het verstrijken van deze termijn wordt de website geactiveerd, en beschikbaar gesteld via de vastgestelde domeinnaam. De activering impliceert de voltooiing van het werk in hoofde van designerLab, en de definitieve aanvaarding door de klant.

3.6.De opdracht tot hosting (zie 3.1) geldt voor de periode die uitdrukkelijk tussen de klant en designerLab is overeengekomen. Indien geen uitdrukkelijke termijn is overeengekomen, geldt de opdracht tot hosting in elk geval een voor een jaar. De hostingtermijn kan stilzwijgend worden verlengd met de duur van de oorspronkelijk afgesproken periode, beperkt tot één jaar, met dien verstande dat zowel de klant als designerLab de opdracht schriftelijk kunnen beëindigen mits het in acht nemen van een opzeggingstermijn van dertig dagen voor het verstrijken van de betreffende periode.

3.7 Door de aard van het CMS kan designerLab in haar rol als administrator van het platform ook de inhoud van de formulieren raadplegen. Dit zal echter enkel gebeuren op vraag van de klant in functie van het oplossen van problemen.

3.8 designerLab zal alle technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens die in het CMS terechtkomen te beschermen en de confidentialiteit, integriteit en beschikbaarheid te waarborgen.

3.9 designerLab verbindt zich ertoe de gegevensverantwoordelijke (klant) te ondersteunen bij het doen nakomen van zijn verplichtingen vanuit de GDPR - wetgeving.

3.10 Na afloop van de verwerkingsdiensten zal designerLab, naargelang de keuze van de klant, alle persoonsgegevens wissen of terugbezorgen en bestaande kopieën verwijderen tenzij opslag van deze persoonsgegevens een wettelijke verplichting is.

3.11 designerLab zal aan de klant alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om de verplichting vanuit artikel 28 van de GDPR, aan te tonen en audits toe te laten. De kosten van dergelijke audits zijn ten laste van de klant.

3.12 Wanneer de instructies van de klant in strijd zijn met de GDPR wetgeving zal designerLab de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

4.Vertrouwelijke informatie/niet-overname beding

4.1.Zowel de klant als designerLab verbinden er zich toe alle vertrouwelijke informatie die bij de uitvoering van de overeenkomst over en weer wordt uitgewisseld en wordt ter kennis gebracht van de contractpartijen, geheim te houden, geheimhouding die ook geldt voor de gemaakte prijsafspraken en de uitgewisselde prijsinformatie.

4.2.Zowel de klant als designerLab verbinden er zich toe gedurende de uitvoeringstermijn van de overeenkomst, alsmede gedurende een periode van één jaar na de beëindiging van de samenwerking, geen medewerkers van elkaar in dienst te nemen, of onder het om het even welke vorm (dienstverband, onderaanneming, zelfstandige) voor zich te laten werken.

5.Eigendomsvoorbehoud

5.1.De door designerLab aan de klant verkochte lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen blijven eigendom van de vennootschap tot zolang de verkoopprijs of de aannemingsprijs niet volledig betaald is, inbegrepen de eventueel verschuldigde verwijlinteresten, schadevergoeding en gerechtskosten.
Het eigendomsvoorbehoud blijft tegenstelbaar aan de klant wanneer deze in staat van faillissement zou verklaard worden (tegenstelbaarheid tegen de failliete boedel), of een gerechtelijk akkoord zou bekomen (tegenstelbaarheid tegen de commissaris inzake opschorting).

5.2.designerLab blijft titularis/houder van het auteursrecht dat zij verworven heeft door de creatie of de aanmaak van een website en de lay-out ervan, vorm, grootte, gebruikte afbeeldingen, lettertypes, enzovoort. Dit is een niet-limitatieve opsomming. De intellectuele eigendomsrechten kunnen aan de klant enkel worden overgedragen mits een geschreven overdracht, en op voorwaarde dat de klant aan alle contractuele verplichtingen, en ook de betalingsverplichtingen, heeft voldaan.

5.3.Ook alle intellectuele eigendomsrechten op de door designerLab ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere gegevens, zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offerten of andere, blijven eigendom van designerLab of van de licentiehouders waarmee designerLab een licentieovereenkomst heeft. Het is de klant bijgevolg uitdrukkelijk verboden om dergelijke gegevens privatief aan te wenden, te kopiëren en/of te verspreiden. Bij overtreding van deze bepaling kan designerLab de bestaande overeenkomst onmiddellijk verbreken, en kan zij aanspraak maken op een schadevergoeding, rekening houdende met de door derden-leveranciers/licentiehouders ten overstaan van desigerLab geformuleerde schadeclaims.

6.Verantwoordelijkheid van de klant.

De klant is en blijft uitsluitend aansprakelijk voor het gebruik dat gemaakt wordt van het door designerLab geleverde product via publieke of private fora. designerLab is niet verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie die strijdig is met de Belgische rechtsorde, de openbare orde en de goede zeden.
Bij verspreiding van dergelijke informatie door de klant, los van de tussenkomst van designerLab, kan designerLab onmiddellijk alle bewarende maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de goede rechtsorde te bewaren.
designerLab kan, bij vaststelling van dergelijke feiten, een door haar aangemaakte website offline plaatsen zonder daartoe vooraf de klant te moeten informeren. designerLab heeft op dat ogenblik ook de plicht de bevoegde gerechtelijke instanties te verwittigen, en heeft ook het recht om eventueel tot aangifte bij de overheid over te gaan. 

7.Overdracht van het risico/aansprakelijkheid van derden.

7.1.Van zodra de door designerLab verkochte en geleverde goederen in het bezit gesteld zijn van de klant, gaat het risico op verlies of beschadiging van de goederen volledig over op de klant.
designerLab zal in geen enkel geval tot vrijwaring kunnen gehouden zijn ten overstaan van de klant bij feitelijke of rechtstoornis vanwege derden.

7.2.designerLab is niet aansprakelijk voor handelingen, nalatigheden of fouten in hoofde van internet- en/of telecommunicatiediensten, noch voor gebreken in hun apparatuur.

8.Leveringstermijnen.

De afgesproken leveringstermijnen zijn enkel richtinggevend, en zijn geen norm voor designerLab.
designerLab kan bijgevolg niet verantwoordelijk gesteld worden voor de overschrijding van de bedongen (leverings)termijn. designerLab is niet gehouden aan de vooropgestelde (leverings)termijnen indien deze door overmacht of door de fout van derden(leveranciers) niet kunnen gerespecteerd worden.

9.Ontbinding/beëindiging van de overeenkomst.

Zoals in alle wederkerige overeenkomsten is in het contract tussen designerLab en de klant de stilzwijgende ontbindende voorwaarde steeds begrepen, conform de bepalingen van artikel 1184 B.W.
De klant kan bijgevolg ten allen tijde besluiten de overeenkomst te verbreken of niet verder te zetten, mits de opzegging drie maanden voor het verstrijken van de lopende periode aan te kondigen middels een per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. In dergelijk geval zal de klant aan designerLab een schadevergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van 60% van de nog te factureren periodieke prestaties voor de nog lopende periode van de overeenkomst. Het door designerLab eventueel ter beschikking gestelde materiaal dient in dergelijk geval ook onmiddellijk terug gegeven te worden. Indien dit niet gebeurt, is designerLab gerechtigd het ter beschikking gestelde materiaal te factureren aan de op dat ogenblik geldende marktprijzen in nieuwwaarde.

10.Aansprakelijkheid van designerLab.

Behoudens de reeds opgenomen contractuele clausules van exoneratie van aansprakelijkheid in hoofde van designerLab, kan designerLab ook nooit aansprakelijk gesteld voor om het even welke extra-contractuele fout (art. 1382 – 1383 van het Burgerlijk Wetboek). Indien designerLab alsnog enige extracontractuele aansprakelijkheid zou oplopen, dan kan de te betalen schadevergoeding nooit meer bedragen dan de schade waarvoor designerLab verzekerd is krachtens de door haar afgesloten polis burgerlijke aansprakelijkheid uitbating bedrijf. De klant erkent bij deze kennis gekregen te hebben van de polisvoorwaarden van betrokken polis, en kan desbetreffend later geen enkele onwetendheid ter zake voorwenden. Deze clausule is tegenstelbaar aan alle derden in het rechtsverkeer, conform de bepalingen van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
Deze clausule bindt derhalve ook iedere Rechtbank die mogelijkerwijze kan gehouden zijn onderhavige voorwaarden of aannemingsovereenkomst in rechte te beoordelen.

11.Overmacht

11.1.designerLab is niet gehouden haar overeenkomst verder uit te voeren wanneer zij hiertoe verhinderd is ingevolge overmacht. Er is in hoofde van designerLab ook sprake van overmacht wanneer zij de overeenkomst niet kan uitvoeren ingevolge zware fouten bij haar toeleveranciers en/of derden.

11.2.In geval de situatie van overmacht langer dan negentig dagen duurt, kunnen de contractpartijen over en weer de overeenkomst beëindigen, mits de opzegging schriftelijk te bevestigen, met aangetekende zending tegen ontvangstbewijs. De reeds geleverde prestaties zullen worden gefactureerd en betaald.

12.Toepasselijk recht en bevoegdheid rechtbanken in geval van geschillen

12.1.De uitvoering van de overeenkomsten tussen designerLab en de klant worden steeds beheerst door het Belgisch recht.

12.2.Om het even welk geschil tussen designerLab en de klant, ofwel bij niet-betaling van de facturen, ofwel bij om het even welk geschil of dispuut dat betrekking heeft op de uitvoering van de overeenkomst, zal uitsluitend en alleen kunnen beslecht worden door de territoriaal bevoegde Rechtbank van de plaats van de maatschappelijke zetel van designerLab, bijgevolg de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.

Geschillen of vorderingen die het bedrag van 1.860,00 € (of de tegenwaarde in vreemd geld conform de bepalingen van artikel 562 Ger.W.) niet overtreffen, zullen uitsluitend en alleen behandeld worden voor en door de Vrederechter van het Kanton NINOVE.

Geschillen of vorderingen die het bedrag van 1.860,00 € (of de tegenwaarde in vreemd geld) overtreffen, zullen uitsluitend en alleen behandeld worden voor en door de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde, of de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde.

13.Slotbepalingen.

13.1. Behoudens uitdrukkelijk verbod door de klant, kan designerLab de naam en/of het logo van de klant gebruiken als referentie, onder om het even welke vorm (reclame, aanprijzing bij toekomstig potentieel cliënteel, ...) Dit is een niet-limitatieve opsomming.

13.2.Ingeval de overeenkomst werd afgesloten met een natuurlijke persoon zoals omschreven in artikel 1, §5 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, verbindt designerLab er zich toe zich strikt te zullen houden aan de bepalingen van deze wet met betrekking tot het recht op eerbiediging van diens persoonlijke levenssfeer.